Amazon Kindle. Pilt lehelt www.the rawfeed.com

Ama­zon Kindle. Pilt lehelt www.the rawfeed.com

Kuigi laias maa­il­mas on e-raamat juba pii­sa­valt hästi levi­nud, siis meil kah­juks või õnneks veel mitte. Kõige suu­re­maks takis­tuseks on meil auto­ri­õi­gu­sed. Tei­seks huvi puu­dus ja kol­man­daks e-lugejate vähe­sus ja kal­li­dus. Ning ka har­ju­mu­sel on oma suur osa.

Prae­guse sea­duse koha­selt keh­tib auto­ri­õi­gus 70 aas­tat peale autori surma. Mis meil siis eesti täna­päe­vas­test auto­ri­test lugeda oleks? Ilm­selt ainult Eduard Vilde. Samas kui vaa­data ing­lis­keel­set kir­jan­dust, siis on seda palju ja väga palju on saa­da­val ka TASUTA. Vaa­dake kas­või siia. Laa­dige e-lugeja alla ja saate kohe 4 tasuta ing­lis­keel­set raa­ma­tut. Neid on aga veel ja veel.

Huvi teki­tab nõud­lust, kui nõud­lust ei ole, ei ole ka huvi. Pea­aegu nagu sur­nud ring. Mitte siiski. Ka eesti kee­les saab lugeda nii ühte kui teist. Vaa­dake kas­või e-raamatukogu. Kind­lasti leiate sealt midagi lugemist.

E-lugejate valiku vähe­sus ja nende kal­li­dus on veel üks põh­jus, miks meil e-raamat ei arene. Ei ole min­git taht­mist prae­gu­sel ajal väl­ja­käia 3–4 tuhat ja veel enmgi krooni pel­galt e-lugeja eest. Selle raha eest saab pea­aegu juba mini sülearvuti.

Har­ju­mus — ilm­selt see on see kõige suu­rem takis­tus. Kas lugeda tõe­list, pabe­rist või digi­taal­set raa­ma­tut? Esialgu kal­dun siiski paber­raa­matu poole, seda on ju nii hea õhtuti voo­disse kaasa võtta. Samas, kui e-lugejasse jook­seksid sisse ka aja­le­hed, miks siis mitte päe­val hoo­pis seda kasutada?

Mida Teie arvate?